سه نوع ابزار برای جدید موندئو وجود دارد: صفحه نمایش بزرگ، صفحه نمایش کوچک، صفحه نمایش دوگانه است. OBDSTAR X300M کیلومترشمار اصلاح  است در حال حاضر حمایت  کالیبراسیون صفحه نمایش بزرگ و صفحه نمایش کوچک، اگر شما وارد نوع اشتباه، ابزار سیاه و سفید می شود، پس از قدرت، و سپس می توان آن را دوباره بازسازی شد.

صفحه نمایش بزرگ از جدید موندئو-پشتیبانی شده توسط OBDSTAR X300M صفحه نمایش کوچک از جدید موندئو-پشتیبانی شده توسط OBDSTAR X300M دو صفحه نمایش جدید موندئو، نه پشتیبانی شده توسط OBDSTAR X300M ، کارخانه هنوز در حال توسعه.

صفحه نمایش بزرگ از MONDEOکوچک روی صفحه نمایش از MONDEOدو صفحه نمایش از جدید MONDEO

از  ابزارهای OBDSTAR رسمی شرکت فنی وبلاگ ، پست  توجه به تنظیم مسافت پیموده شده برای جدید موندئو با OBDSTAR 300M